Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Splošno koristno delo

NADOMESTNA KAZEN-
IZVRŠEVANJE NALOGE SPLOŠNO KORISTNEGA DELA V OKVIRU INSTITUTA NADOMESTNE KAZNI

1. Splošno koristno delo kot oblika alternativnega kaznovanja:

Izvrševanje alternativnih kazni je oblika nadomestitve sankcij ob prekrških, ob nadomestitvi zaporne kazni do dveh let, ob opustitvah kazenskega pregona in pri poravnavah v kazenskem postopku, ki se je v praksi centrov za socialno delo začela izvajati ob koncu leta 2005. Do danes je institut doživel kar nekaj sprememb, tako v organizacijskem kot v izvedbenem smislu.

2. Mreža izvajalskih organizacij:

V skladu z določili Zakona o prekrških, sodišča v sodelovanju s pristojnimi organi oblikujejo seznam nalog za opravljanje del v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti.

Koordinator za izvajanje nadomestne kazni je na podlagi tega seznama nalog v preteklosti vzpostavil mrežo izvajalskih organizacij in institucij, v katerih konkretno poteka delo v splošno korist. Koordinator torej mrežo organizacij vodi in vzdržuje, obenem pa skrbi tudi za njeno širitev. O dopolnitvah ali spremembah mreže obvešča ostale centre za socialno delo v regiji. Pogoj za vključitev je, da gre za organizacije splošnega družbenega pomena, ki opravljajo (tudi) nepridobitno dejavnost. Izvajalske organizacije v mrežo vstopajo in izstopajo prostovoljno.  

3. Postopek nadomestitve globe izrečene za prekršek:

Globa izrečena za prekršek se lahko na predlog storilca nadomesti z opravo določene naloge v korist skupnosti. Število delovnih ur se lahko določi v razponu med štiridesetimi in štiristotimi urami, čas realizacije za izvedbo splošno koristnega dela pa ne sme biti krajši od enega in ne daljši od treh mesecev.
Sodišče pripravi predlog konkretne naloge in pri pristojnemu centru za socialno delo preveri, ali je nalogo mogoče izvesti in center pozove, da izbere in predlaga izvajalsko organizacijo. Predlog glede izbire izvajalske organizacije pripravi center na podlagi razgovora s kandidatom, na podlagi njegovih osebnih lastnosti in sposobnosti, na podlagi seznama organizacij in konkretnega dogovora z organizacijo. Na podlagi posredovanega predloga sodišče izda sklep, ki je podlaga za sklic tako imenovanega koordinacijskega sestanka, kjer se z dogovorom med centrom za socialno delo, kandidatom in izvajalsko organizacijo določijo vse podrobnosti glede konkretne izvedbe dela ter obveznosti vseh udeleženih. Podpisani dogovor o napotitvi šteje kot napotilo za delo. Po opravljenem zdravniškem pregledu, opravljenem izpitu iz varstva pri delu in prijavi v zavarovanje, lahko kandidat prične z opravljanjem dela.
V kolikor delo v splošno korist poteka brez posebnosti, izvajalska organizacija pristojnemu centru za socialno delo ob zaključku posreduje potrdilo o uspešno opravljenem delu. Tako potrdilo center posreduje tudi sodišču, ki izda sklep o zaključku zadeve.
V kolikor pa kandidat dogovora koordinacijskega sestanka ne spoštuje ali krši dogovorjene obveznosti, izvajalska organizacija o tem kadarkoli obvesti pristojni center za socialno delo, ki obvestilo posreduje sodišču. V takih primerih zadeva ni uspešno zaključena in sodišče vlogo kandidata s sklepom zavrže.

4. Postopek nadomestitve za kazen zapora:

V skladu z določili Kazenskega zakonika na področju izvrševanja kazni zapora sodišču daje alternativno možnost, da se lahko kazen zapora do 2 let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, izvrši tudi tako, da obsojenec namesto kazni zapora opravi v obdobju največ dveh let od izvršljivosti sodbe delo v splošno korist. Obseg dela se določi tako, da se en dan zapora nadomesti z dvema urama dela, pri čemer center za socialno delo določi vrsto dela tako, da ustreza strokovnosti in sposobnosti obsojenca in ga razporedi tako, da ne moti njegovih družinskih, poklicnih in izobraževalnih obveznosti.
Postopek na Centru za socialno glede alternativne nadomestitve kazni zapora se za kandidata bistveno ne razlikuje od postopka nadomestitve globe izrečene za prekršek.

5. Postopek v zvezi z izvedbo, kadar gre za odložitev kazenskega pregona:

Državni tožilec ali poravnalec sprejmeta odločitev o odložitvi kazenskega pregona na osnovi soglasja oškodovanca in izražene pripravljenosti osumljenca, da bo za določen čas opravljal splošno koristno delo. Pred realizacijo te odločitve državni tožilec zaprosi za seznam organizacij in prostih delovnih mest za opravljanje splošno koristnega dela, ki ga pripravlja in vzdržuje koordinator za izvajanje nadomestnih kazni. Državni tožilec izda sklep o odložitvi kazenskega pregona ter navodila in naloge osumljencu, da opravlja splošno koristno delo.
Koordinator oz. strokovni delavec pristojnega centra za socialno delo na osnovi sklepa državnega tožilca skupaj z osumljencem in organizacijo, v kateri bo osumljenec splošno koristno delo opravljal, na koordinacijskem sestanku pripravi individualni načrt izvedbe naloge in dogovor o napotitvi kandidata na opravljanje dela, ki ga posreduje tožilstvu, izvajalski organizaciji in kandidatu za opravo splošno koristnega dela.

6. Nadzor nad izpolnjevanjem nalog:

Nadzor nad izpolnjevanjem delovnih nalog storilca prekrška oz. obsojenca izvaja na podlagi Pravilnika o izvrševanju dela v splošno korist pristojni center za socialno delo, ki spremlja njegovo delo. Če ugotovi, da napotena oseba ne izpolnjuje nalog ali jih opravlja malomarno, površno in neredno, o tem obvesti sodišče, ki je nadomestilo plačilo globe oziroma izrečeno kazen zapora z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. V takem primeru sodišče odredi, da se storilcu prekrška globa prisilno izterja, obsojencu pa, da se izvrši kazen zapora.

Za uspešno izvajanje instituta splošno koristnega dela, ki postaja stalnica na področju izvrševanja kazenskih sankcij, je torej bistveno uspešno sodelovanje vseh deležnikov, torej centrov za socialno delo, izvajalskih organizacij, sodišč, državnih tožilstev in seveda tudi napotenih oseb.

7. Pravne podlage na področju alternativnega kaznovanja:

- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (UL RS št. 110/06 – UPB1, 76/08, 40/09, 109/12 in 54/15)
- Zakon o prekrških (UL RS, št. 29/11 – UPB 8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) 
- Kazenski zakonik (UL RS št. 50/12)
- Zakon o kazenskem postopku UL RS št. 32/12, 47/13 in 87/14)
- Pravilnik dela o izvrševanju dela v splošno korist (UL RS št. 109/08, 46/12)

Kontaktna oseba

Petra  Skaza, dipl.socialna delavka

koordinator za izvajanje nadomestne kazni
02 88 50 117

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 13.00 in 14.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 13.00 in 14.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Slovenj Gradec
Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
+386 (0)2 885 01 02
gpcsd.slovg@gov.si

Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2018 | Vse pravice so pridržane