Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Koordinator obravnave v skupnosti

OBRAVNAVA V SKUPNOSTI

Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/2008)

Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti (Uradni list RS, št. 49/2009)

Koordinator obravnave v skupnosti je posameznik, ki ga za spremljanje in koordiniranje obravnave v skupnosti za posamezno osebo določi center za socialno delo.

Koordinator obravnave v skupnosti opravlja predvsem naslednje naloge:

 • pripravi, koordinira in nadzira izvajanje načrta obravnave v skupnosti,
 • organizira in vodi multidisciplinarni tim,
 • nudi strokovno podporo in podporo glede namestitve izvajalcem obravnave v skupnosti,
 • skrbi za evidenco obravnav v skupnosti.

Koordinator osebo sliši v njeni zgodbi, z njenimi viri moči in možnimi rešitvami. Je samo njen glas, njena vez z izvajalci. Koordinator deluje ob osebi in na njeni strani.

Zakon o duševnem zdravju določa, da je OBRAVNAVA V SKUPNOSTI izvajanje pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave.

Potek obravnave:

Strokovni delavec psihiatrične bolnišnice ali koordinator nadzorovane obravnave mora najmanj 3 tedne pred odpustom osebe obvestiti pristojni CSD.

Koordinator po prejemu obvestila obišče osebo ter njo in njenega zastopnika seznani z možnostjo obravnave v skupnosti.

V skupnosti se lahko obravnava oseba, ki pisno privoli v pripravo načrta obravnave v skupnosti (v nadaljevanju načrt) oz. v to privoli njen zakoniti zastopnik. Pisna privolitev se poda na posebnem obrazcu.

Po pisni privolitvi koordinator takoj začne pripravljati predlog načrta v sodelovanju z osebo in multidisciplinarnim timom.

NAČRT OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

Pri oceni situacije in oblikovanju ciljev za življenje v skupnosti ugotavljata oseba in koordinator potrebne oblike pomoči in podpore.

Načrt VSEBUJE:

 • zapis ocene situacije,
 • ugotovitev potreb osebe,
 • cilje obravnave,
 • ukrepe za njihovo doseganje,
 • predlog izvajalcev ukrepov,
 • časovno opredelitev izvajanja načrta,
 • način spremljanja, evalvacije izvajanja ukrepov,
 • finančno ovrednotenje.

V načrtu se zajame PODROČJA urejanja:

 • stanovanjskih oz. bivalnih razmer,
 • socialne varnosti,
 • zaposlitve in dela,
 • podpore pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil,
 • podpore pri zagotavljanju socialnih stikov in družabnosti.

Koordinator po 6 mesecih izvajanja načrta skupaj z osebo oceni izvajanje in pripravi morebitne dopolnitve načrta.

MULTIDISCIPLINARNI TIM

Na podlagi dogovora z osebo in v skladu s cilji, ki jih je oseba opredelila za organiziranje svojega življenja v skupnosti, koordinator predlaga člane multidisciplinarnega tima, katere imenuje CSD.
Tim organizira in vodi koordinator za vsak posamezni primer posebej.

Stalni člani so poleg koordinatorja še psihiater in socialni delavec kot predstavnika za osebo krajevno pristojnega CSD.
Ostali člani so lahko še predstavniki nevladnih organizacij, patronažna sestra, najbližja oseba in drugi.

Oseba in/ali njen zakoniti zastopnik lahko sodelujejo na vseh sejah multidisciplinarnega tima.
Na sejah se o delu tima piše zapisnik, ki vsebuje potek seje, obravnavane predloge in sprejete sklepe.

Obravnava v skupnosti za osebo PRENEHA, če:

 • oseba in koordinator ugotovita, da ni več potrebe po obravnavi v skupnosti,
 • oseba pisno izjavi, da ne želi več obravnave v skupnosti,
 • oseba ne sodeluje pri izvajanju načrta.

Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane