V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih lahko pri nas urejate zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic.
Tako lahko pri nas uveljavljate:

Med pravice do družinskih prejemkov spadajo:

Več informacij o tem, kako pridobiti posamezne pravice, boste našli na naših naslednjih straneh.

Pomoč ob rojstvu otroka

Kaj je pomoč ob rojstvu otroka?
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca.

Kdo ima pravico do pomoči ob rojstvu otroka?
Pravico ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko bivata v Republiki Sloveniji.

Kdaj in kje se uveljavlja pravica do pomoči ob rojstvu otroka?
Pravica se uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda oz. najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Pravico uveljavlja eden od staršev pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču.

Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 EUR.

Dodatek za veliko družino

Do dodatka za veliko družino je upravičena družina s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oz. 26 let, če imajo status dijaka ali študenta.

Center po uradni dolžnosti preverja pri obravnavi vloge za pridobitev otroškega dodatka hkrati tudi upravičenost do dodatka za veliko družino. Upravičenci, ki ne prejemajo otroškega dodatka pa morajo vložiti vlogo.

Dodatek za veliko družino znaša:

Starševski dodatek


Kaj je starševski dodatek?
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Kdo ima pravico do starševskega dodatka?

Starševski dodatek  znaša 252,04 EUR mesečno.

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva otroka.
Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oz. do 18. leta, po tej starosti pa, če se otrok šola, vendar najdalj do 26. leta starosti.
Pravica do dodatka za nego uveljavlja eden izmed staršev, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji, z vlogo, kateri priloži medicinsko dokumentacijo, ki ni starejša od enega leta.
Center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije izda odločbo o upravičenosti do dodatka za nego.
Mesečna višina  dodatka za nego otroka je 100 EUR.
Za otroke z težko motnjo v razvoju ali težko gibalno ovirane otroke pa znaša 200 EUR.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.
Eden od staršev (mati ali oče otroka), v tem primeru prejema nadomestilo plače v višini minimalne plače (v primeru 4-urnega delavnika nadomestilo plače v višini polovične minimalne plače), po zakonu pa mu pripada tudi dodatek za nego otroka in najverjetneje tudi otroški dodatek.