Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
Odgovorna uradna oseba: Tadej Poberžnik, univ.dipl.prav.
Datum prve objave kataloga: 25.7.2006
Datum zadnje spremembe: 03.10.2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.csd-slovenjgradec.si/ in
http://www.gov.si/csd/slovg
Druge oblike kataloga tiskana oblika, objava na oglasni deski organizacije in dostop v glavni pisarni organizacije
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:
 • Dejavnosti centra
Socialna varnost, ki jo želi zagotoviti država vsem svojim državljanom (Zakon o socialnem varstvu), obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družine in skupin prebivalstva, njena dejavnost pa so storitve in ukrepi namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarno socialne pomoči namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.
Na Centru za socialno delo Slovenj Gradec želimo zagotavljati posamezniku, družini in skupini prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo:
 • storitve in ukrepe namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav:
  • socialna preventiva, ki je namenjena prav preprečevanju socialnih stisk in težav,
  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • institucionalno varstvo
 • denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.
Javna pooblastila so naloge, katere izvaja Center za socialno delo na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov.
Postopki javnih pooblastil se vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Na CSD Slovenj Gradec deluje ena notranja organizacijska enota:
Krizni center za otroke in mladostnike,
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec
tel.: 02 885 01 11
Vodja enote: Janez Sterle, univ.dipl.soc.del
e-naslov: csdsg.krizni.center@gov.si
Organigram organa Organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 • Odgovorna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je direktor zavoda
telefon: 02 88 50 110
e-naslov: csdsg.direktor@gov.si
 • Odgovorna oseba, pristojna za koordinacijo priprave informacij javnega značaja je Sonja Čuješ-Plešej, univ.dipl.pravnica
Tel.: 02 88 50 119
e-naslov: csdsg.iurist@gov.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
Predpisi EU http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
2.d Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Upravni postopki – skrajšani in posebni ugotovitveni postopki
 
2.e Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov
 • Tadej Poberžnik, univ.dipl.prav. – pooblastilo za odločanje
 • Urška Krevh, univ.dipl.soc.del. – pooblastilo za odločanje
 • Sonja Čuješ – Plešej, univ.dipl.prav. – pooblastilo za odločanje
 • Špela Havle - dipl. pravnica - pooblastilo za vodenje
 • Lidija Rotovnik - poslovni sekretar - pooblastilo za vodenje
 • Hedvika Peklar, ekon. – pooblastilo za vodenje
 • Karmen Kraiger Kert, univ.dipl.soc.del. – pooblastilo za odločanje ( denarni transferji in subvencije )
 • Tanja Meh, mag.ekon. in posl.ved. – pooblastilo za odločanje (denarni transferji in subvencije )
 • Suzana Ermenc, univ.dipl.soc.del. – pooblastilo za odločanje (denarni transferji in subvencije )
 •      2. f Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov  Metka Verdinek Ažnik
 • 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:
1. Neposreden dostop:
 • Osebno:
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na centru za socialno delo. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja centra za socialno delo je v fizični obliki na voljo na sedežu centra.
 • po elektronski poti
 • dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu centrov za socialno delo, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.gov.si/csd/.
2. Dostop na podlagi posebne zahteve:
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih centra za socialno delo ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih centra, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.
Na podlagi vaše zahteve je center za socialno delo dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo centra za socialno delo in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti centra. V teh primerih lahko center za socialno delo pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).
 • osebno v prostorih:
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih centra za socialno delo in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.
- ustna zahteva:
Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času centra za socialno delo.
Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev centra. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.
- zahteva ustno na zapisnik:
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri centra za socialno delo. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času centra.
- pisna zahteva v fizični obliki:
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov centra za socialno delo ali oddate osebno v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Centra za socialno delo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je center za socialno delo zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je center ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja.
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor.
 • preko telefona:
Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi centra za socialno delo ni mogoča pritožba.
 • po elektronski poti:
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in center za socialno delo drugačne obveznosti.
Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov centra za socialno delo. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo center obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti centra za socialno delo v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih centra.
- pisna zahteva v elektronski obliki:
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).
Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.
Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.      
Delni dostop:
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo center za socialno delo vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.  
Stroškovnik:  
 • Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračuna v višini določeni v Stroškovniku posredovanja informacij javnega značaja.
 
 • Na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05) je bil izdan:
STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):
 • Ena stran fotokopije formata A4:  0,06€
 • Ena stran fotokopije formata A:    0,13€
 • Ena stran fotokopije večjega formata: 1,25€
 • Ena stran barvne fotokopije formata A4: 0,63€
 • Ena stran barvne fotokopije formata A: 1,25€
 • Elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09€
 • Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92€
 • Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko: 0,13€
 • Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko: 1,25€
 • Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,08€
 • Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,13€
 • Posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov – za operacijo ene poizvedbe: 3,74€
 • Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s IV. ali V. stošnjo izobrazbe: 8,25€
 • Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranje in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe: 9,03€
 • Posredovanje informacij javnega značaja iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe: 14,96€
 • Poštnina za pošiljanje informacij po pošti se obračuna v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve.
 • Zneski, določeni v stroškovniku ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna  ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa.
 • Številka: 0900-1/06
 • Datum: 02.10.2012                      
 • Sonja ČUJEŠ PLEŠEJ, univ.dipl.pravnica
  Ministrstvo za javno upravo je k stroškovniku podalo svoje soglasje pod opravilno številko: 090-64/2007/2 dne 04.10.2007.

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane