Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. Center za socialno delo odda v rejništvo otroka,

 • ki nima svoje družine,
 • ki iz različnih razlogov ne more živeti pri starših,
 • katerega telesni ali duševni razvoj je ogrožen v okolju, v katerem živi,
 • ki mu je potrebno usposabljanje v skladu s posebnimi predpisi (otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju).

Z oddajo otroka v rejništvo ne prenehajo pravice in dolžnosti staršev ali skrbnika, ki jih ti imajo po zakonu.

Namen rejništva

Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.

Kdo lahko opravlja rejništvo?

Rejništvo se izvaja v rejniški družini, ki jo sestavljajo rejnik in vse osebe, ki živijo z rejnikom. Rejnik je oseba, ki , ki je v skladu z veljavnimi predpisi pridobil dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Dovoljenje izda Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti, ki tudi vodi evidence izdanih dovoljenj.
Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost vloži vlogo za izvajanje dejavnosti pri centru za socialno delo na območju katerega ima stalno bivališče (center rejnika).

Osnovni pogoji:

 • stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • zaključena vsaj poklicna ali strokovna izobrazba,
 • polnoletnost.

Oseba, ki ji je bila odvzeta roditeljska pravica, poslovna sposobnost ali je bila pravnnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter zoper spolno nedotakljivost, ne more biti rejnik.
Center za socialno delo ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje rejniške dejavnosti,  izdela oceno o primernosti kandidata in njegove družine za izvajanje rejništva ter pošlje vlogo z oceno ministrstvu v odločitev.
Center za socialno delo odda otroka v rejništvo z odločbo. Izvršljiva odločba je podlaga za sklenitev rejniške pogodbe med centrom otroka in rejnikom. Z rejniško pogodbo se določi zlasti:

 • obseg oskrbe otroka,
 • pravice in obveznosti pogodbenih strank,
 • višina in način plačevanja rejnine,
 • način in rok prenehanja rejniške pogodbe,
 • morebitne posebnosti rejništva.

Naloge rejnika

Dolžnosti rejnika so:
 • pripraviti sebe in družino na prihod otroka,
 • truditi se za čim hitrejšo prilagoditev otroka v rejnikovem domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove družine z otrokom,
 • nuditi pomoč otroku ob prilagajanju na novo okolje,
 • otroka pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne potrebščine,
 • nuditi otroku primerne igrače, osnovne športne pripomočke in druge pripomočke manjše vrednosti za različne aktivnosti,
 • skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja otroka ter mu, če je to potrebno, priskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdravnika,
 • pridobivati informacije in sprejemati odločitve, ki so povezane z otrokovim vsakdanjim življenjem (vpogled v ocene, seznanitev s šolskim uspehom, odhod v šolo v naravi, odhod na počitnice, izbira osebnega zdravnika, seznanitev z informacijami o otrokovem zdravstvenem stanju, ipd.),
 • zastopati otroka v postopku izdaje osebne izkaznice,
 • skrbeti za otrokov pravilen odnos do učenja in dela in za privzgojitev delovnih navad,
 • skrbeti za vključitev otroka v poklicno usposabljanje ali ustrezno zaposlitev,
 • skrbeti za izoblikovanje lastne identitete otroka,
 • pripraviti otroka na odhod iz rejniške družine
 • omogočati in spodbujati stike med otrokom in starši razen v primeru, ko so staršem stiki omejeni ali prepovedani na podlagi odločbe pristojnega organa,
 • vsa pomembnejša vprašanja glede otrokove oskrbe in vzgoje urejati sporazumno z otrokovimi starši in centrom za socialno delo,
 • upoštevati navodila centra otroka, centra rejnika in dogovore individualne projektne skupine
 • vključevati se v dejavnosti in usposabljanja, ki jih organizirata center za socialno delo (en krat letno) in  usposabljanj, katerih vsebino, izvajalca in trajanje predpiše minister ( najmanj enkrat v petih letih).

Naloge centra za socialno delo

 • glede rejništva na splošno
 • aktivnosti pri pridobivanju novih rejniških družin ( vsem zainteresiranim osebam predstaviti namen rejništva, pogoje in postopke za pridobitev dovoljenja, načine dela v rejništvu ter pravice in dolžnosti rejnikov),
 • preverjanje motivov kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti in ugotavljanje vseh okoliščin, ki bi lahko pozitivno ali negativno vplivale na psihosocialni razvoj,
 • organiziranje dejavnosti in usposabljanj za rejnike
 • v posameznih konkretnih primerih rejništva
 • sprejem odločitve o namestitvi določenega otroka v rejniško družino,
 • izbira rejniške družine
 • ugotavljanje primernosti bivalnih pogojev rejniške družine in še posebej prostorov in opreme, namenjene otroku, ki bi ga sprejeli v rejništvo,
 • pomoč otroku, staršem in rejniku v pripravah na namestitev v rejniško družino,
 • v vsakem konkretnem primeru sestaviti individualno projektno skupino, v kateri praviloma sodelujejo strokovni delavec centra otroka, strokovni delavec centra rejnika, starši in otrok,
 • spremljanje razvoja otroka v rejništvu in izpolnjevanja obveznosti dogovorjenih z rejniško pogodbo (pogovori na centru, obiski na domu,obiski na šoli, sodelovanje z drugimi institucijami,
 • sodelovati s starši in jim nuditi pomoč z namenom, da se v družini otroka ali pri enem od staršev ponovno vzpostavijo pogoji, ki bodo omogočali zaključek rejništva in vrnitev otroka v matično družino ali k enemu od roditeljev,
 • po potrebi ukrepati v vseh primerih in na najboljši način, da se uresničuje namen rejništva,
 • pisno predlagati odvzem dovoljenja, če ugotovi, da rejnik izvaja rejništvo v nasprotju s koristmi otroka.

Pravne podlage

 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 • Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti
 • Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
 • Zakon o splošnem upravnem postopku

Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane