Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Varstvo otrokovih pravic in koristi

Varstvo otrokovih premoženjskih pravic in koristi je posebna oblika varstva pravic in koristi otroka kot lastnika premoženja, ki ga do njegove polnoletnosti upravljajo v  njegovo korist njegovi starši. Starši smejo uporabljati dohodke iz premoženja otroka (npr. najemnine, zakupnine, obresti) predvsem za njegovo preživljanje, vzgojo in izobraževanje, pa tudi za nujne potrebe družinske skupnosti, če sami nimajo zadosti sredstev. Center za socialno delo sme od staršev zahtevati, da dajo račun o upravljanju otrokovega premoženja. Od sodišča lahko zahteva, da za varstvo otrokovih premoženjskih koristi dovoli zavarovanje na premoženju staršev. Sodišče lahko v nepravdnem postopku odloči, da imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika.
S privolitvijo centra za socialno delo pa smejo starši odsvojiti ali obremeniti premoženje (nepremičnine, denarna sredstva, delnice, deleži v podjetjih) svojega otroka vendar samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga njegova korist.

Postopek pri centru za socialno delo

Vlogo za odobritev pravnega posla s katerim se odtujuje ali obremenjuje otrokovo premoženja podajo otrokovi starši oz. zakoniti zastopnik otroka. Vloga mora vsebovati natančne in točne navedbe o obsegu otrokovega premoženja, katero premoženje želi vlagatelj odtujiti ali obremeniti in za katere otrokove potrebe bodo porabljena sredstva pridobljena s pravnim poslom. Vlogi je potrebno priložiti
 • rojstni list otroka,
 • dokazila o lastništvu premoženja (npr. zemljiško knjižni izpiski, izpisi geodetske uprave),
 • osnutek pogodbe s katero bo odtujeno ali obremenjeno otrokovo premoženje,
 • osebni dokument vlagatelja
 • izjavo otroka, starejšega od 10 let, da je seznanjen z namero staršev oz. zakonitega zastopnika in soglaša s predlaganim pravnim poslom.

Po opravljenem postopku center za socialno delo izda odločbo, s katero

 • zavrne vlogo in predlaganega posla ne odobri, če ugotovi, da je predlagani posel otroku v škodo oz. mu ni v korist ali da pridobljena sredstva niso potrebna za namene zaradi katerih smejo starši odsvojiti ali obremeniti premoženje svojega otroka

ali

 • odobri predlagani posel in zaveže zakonitega zastopnika, da centru poroča o realizaciji posla in mu predloži dokazila o namenski porabi s poslom pridobljenih sredstev.  

Za vlogo in odločbo se plača upravna taksa.

 

Pravne podlage

 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o upravnih taksah

Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane