Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Ukrepi za zaščito otrok

Starševstvo je temeljna človekova pravica (54.člen Ustave RS), ki je varovana pred posegi vanjo vse dokler starši delajo v otrokovo korist. Kadar pa so otrokove koristi ogrožene, je država upravičena in dolžna poseči v pravice staršev vendar le iz vnaprej določenih razlogov in po vnaprej določenem postopku. Pravni okvir za posege države, za katere so pooblaščeni centri za socialno delo in sodišča, ureja ZZZDR-UPB1.

119.člen ZZZDR-UPB1 ureja t.i. splošno pooblastilo centra po katerem je center za socialno delo dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Tako splošno pooblastilo bi lahko pomenilo neomejene možnosti ukrepanja vendar pa je treba pri uporabi tega določila upoštevati temeljno načelo pravne varnosti (vnaprej določeni ukrepi) zato center za socialno delo po tem členu ne sme usodno posegati v družino z radikalnimi ukrepi kot so odvzem otroka ali drugačno izločanje otroka iz družine. Uporabi lahko le milejše ukrepe, ki spoštujejo in ohranjajo roditeljsko pravico in ne posegajo v druge pravice staršev (npr. zasebnost staršev)  in celo ne v pravice drugih oseb. V skladu s tem center za socialno delo npr. starša, ki je odvisen od alkohola ne more napotiti na obvezno zdravljenje. V okviru tega člena lahko center roditeljem le svetuje, jih opominja na neustrezna ravnanja, jim pomaga pri urejanju življenjskih razmer in jih informira o tem, da so možni ostrejši posegi v družino, če starši svojih, za otroka ogrožajočih in škodljivih, ravnanj ne spremenijo.

Hujše posege v družino  pomeni odvzem otroka (120.člen ZZZDR-UPB1) in oddaja otroka v zavod (121.člen ZZZDR-UPB1) s katerimi center zavaruje pravice in koristi otrok po tem, ko z vsemi predhodnimi milejšimi ukrepi ni bilo mogoče doseči dovolj ustreznih pogojev za zdrav razvoj otroka v družini. Razlog za odvzem otroka je ugotovljeno zanemarjanje varstva in vzgoje. Pod to okvirno določilo sodijo različne oblike ravnanj staršev, ki kažejo na nezadostno skrb za otroka (npr. otrok je prepuščen sam sebi, nima ustreznih in čistih oblačil, je brez ustrezne prehrane). Takšna stanja v družini so pogosto posledica zlorab alkohola ali drugih drog, lahko tudi bolezenskih sprememb staršev. V nobenem primeru ukrepi centra niso namenjeni  kaznovanju staršev (saj pogosto niso niti krivi za tako stanje), namenjen je izključno zavarovanju otroka pred škodljivimi posledicami ravnanj staršev. Kazenska odgovornost staršev pa se lahko v določeni primerih zanemarjanja ali krutega ravnana z otrokom (npr. pretepanje in telesne poškodbe otroka, zlorabe) ugotavlja v okviru sodnih postopkov.
Sodišče lahko v nepravdnem postopku roditelju odvzame roditeljsko pravico kadar roditelj zlorablja to pravico, ali je otroka zapustil, ali s svojimi ravnanji očitno pokazal, da ne bo skrbel za otroka, ali kako drugače hudo zanemarja svoje dolžnosti. Sodišče  začne postopek zaradi odvzema roditeljske pravica na predlog enega od staršev, centra za socialno delo, otroka, starega nad 15 let, ki je sposoben razumeti pomen predloga in njegove posledice, ali javnega tožilstva. Po uradni dolžnosti sodišče samo uvede postopek kadar na katerikoli način izve, da obstajajo razlogi za odvzem roditeljske pravice določeni osebi.

Po svoji vsebini pomenijo ukrepe za varstvo otroka tudi drugi instituti – rejništvo, skrbništvo, posvojitve, nadzor nad razpolaganji z otrokovim premoženjem, ki so  prikazani v posebnih zavihkih.

Pravne podlage

  • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
  • Zakon o splošnem upravnem postopku

Kontaktna oseba

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane