Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Skrbništvo

Skrbništvo je posebna oblika varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.

Vrste skrbništva:

 • skrbništvo nad mladoletnimi osebami, ki nimajo staršev ali za katere starši ne skrbijo,
 • skrbništvo za osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost,
 • skrbništvo za posebne primere,
 • začasno skrbništvo.

Namen skrbništva

Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se ti usposobijo za samostojno življenje in delo.
Namen skrbništva nad drugimi osebami je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo in usposabljanjem za samostojno življenje.
Skrbništvo ima tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in druge pravice ter koristi oseb, ki so pod skrbništvom.

Kdo je lahko skrbnik

Skrbnik je lahko oseba, ki ima osebne lastnosti in sposobnosti, potrebne za opravljanje dolžnosti skrbnika in se strinja, da bo skrbnik.
Skrbnik ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, ki nima poslovne sposobnosti, oseba, katere koristi so v navzkrižju s koristmi varovanca in oseba, od katere glede na njene osebnostne lastnosti ali razmerja z varovancem ali njegovimi starši ni mogoče pričakovati, da bo pravilno opravljala skrbniške dolžnosti.
Pri imenovanju skrbnika upošteva center za socialno delo želje varovanca, če jih je ta zmožen izraziti, ter želje bližnjih sorodnikov, če je to v korist varovanca.
Dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna.

Naloge skrbnika

Skrbnik je dolžan vestno skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca in skrbno upravljati njegovo premoženje. Konkretne naloge skrbnika v vsakem posameznem primeru določi center v odločbi o postavitvi pod skrbništvo in imenovanju skrbnika.
Skrbnik mora centru za socialno delo poročati o svojem delu ter vsaj enkrat letno predložiti skrbniško poročilo.

Postopek za postavitev pod skrbništvo in imenovanje skrbnika

O tem, da je nekoga potrebno postaviti pod skrbništvo, so dolžni center obvestiti matičar, upravni in drugi organi, kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo za tak primer; najbližji sorodniki, člani gospodinjstva, sosedje; delodajalci, druge organizacije in skupnosti.
Center za socialno delo pa je dolžan takoj ukreniti vse potrebno za varstvo osebnosti in pravic ter koristi osebe ter začeti postopek za postavitev pod skrbništvo.
Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva pri mladoletnih osebah in osebah, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, se vpiše v rojstno matično knjigo.
Če ima varovanec premoženje, se postavitev pod skrbništvo zaznamuje tudi v zemljiško knjigo.

Pravne podlage

 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 • Pravilnik o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi skrbniških poročil
 • Zakon o nepravdnem postopku
 • Zakon o splošnem upravnem postopku

Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane