Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Pravica gluhe osebe do tolmača

Gre za pravico gluhe osebe, da uporablja slovenski znakovni jezik kot jezik medsebojnega sporazumevanja in kot naravno sredstvo za sporazumevanje ter pravico, da je informirana v njej prilagojenih tehnikah. V skladu s tem zakon gluhim osebam omogoča neomejeno uporabo znakovnega jezika v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami, ki so dolžne zagotoviti prisotnost tolmača in sredstva za njegovo delo.
Poleg tega država financira vsaki gluhi osebi stroške tolmačenja v obsegu 30 ur letno za individualne potrebe gluhe osebe. Dijaki in študenti, ki potrebujejo povečan obseg storitev tolmačenja zaradi potreb, povezanih s šolanjem, lahko uveljavijo plačilo storitev tolmačenja skupaj največ 100 ur letno. Sredstva za plačilo teh ur tolmačenja se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Pravici se uveljavljata z izkaznico in vavčerji, ki jih prejme oseba, ki ji je z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika. Odločba je hkrati tudi dokument s katerim lahko oseba uveljavlja nekatere ugodnosti – sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilnikom o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila.

Komu je namenjena

Zakon opredeljuje gluho osebo kot osebo, ki je povsem brez sluha, oziroma osebo, ki zaradi oteženega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik. Gluhim osebam tolmačijo slovenski govorni jezik v znakovni jezik in slišečim osebam znakovni jezik v slovenski govorni jezik tolmači za znakovni jezik.

Postopek pri centru za socialno delo

Gluha oseba vloži pri centru za socialno delo na območju katerega ima stalno bivališče vlogo (po pošti ali osebno na centru) za uveljavljanje pravic, ki mora vsebovati
 • osebne podatke vlagatelja
 • podatke o prebivališču

in ji priloži

 • izvid avdiograma
 • dijaki in študenti tudi potrdilo o šolanju

Popolno vlogo center za socialno delo posreduje strokovni komisiji, ki z gluho osebo opravi razgovor in izdela mnenje v katerem ugotovi

 • stopnjo izgube sluha in
 • ali oseba uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.

Komisija osebo seznani z mnenjem.
Na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije center izda odločbo s katero odloči, da ima oseba pravico

 • uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oz. izvajalci javne službe in
 • uporabljati znakovni jezik v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi ji gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb in se ji zato zagotavlja plačilo tolmačenja v ustreznem obsegu ur (30 ali 100).

Center za socialno delo o priznanih pravicah seznani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki osebi izda izkaznico in vavčerje, ki jih stranka prejme pri centru za socialno delo, in  Združenje  tolmačev za slovenski znakovni jezik ter stranki izroči seznam tolmačev za znakovni jezik.

Za vlogo, odločbo in pritožbo se taksa ne plača.

Pravne podlage

 • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o upravnih taksah

Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane