Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Dejavnosti centra

Socialna varnost, ki jo želi zagotoviti država vsem svojim državljanom (Zakon o socialnem varstvu), obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družine in skupin prebivalstva, njena dejavnost pa so storitve in ukrepi namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarno socialne pomoči namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Na Centru za socialno delo Slovenj Gradec želimo zagotavljati posamezniku, družini in skupini prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo:

 • storitve in ukrepe namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav:
  • socialna preventiva, ki je namenjena prav preprečevanju socialnih stisk in težav,
  • prva socialna pomoč, namenjena odpravi stisk in težav,
  • osebna pomoč v obliki svetovanja, urejanja in vodenja,
  • institucionalno varstvo, kot pomoč pri urejanju in plačevanju storitev,
 • denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Več o posameznih pravicah lahko preberete na naših spletnih straneh, kjer boste našli tudi podatke, kje uveljaviti pravice.

Država nas pooblašča, da svojo dejavnost, v skladu z zakonodajo, opravljamo tudi po javnih pooblastilih z namenom zaščite otrok in odraslih, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje koristi.

Želimo, da tudi z našo pomočjo živite bolje in tako lažje sledite svojim željam. Predvsem pa želimo pomagati staršem in otrokom pri zagotavljanju boljših pogojev za njihov razvoj, kot tudi starejšim boljše pogoje v obdobju staranja.

Socialnovarstvene storitve

Izvajanje socialnovarstvenih storitev nam predpisuje Zakon o socialnem varstvu, podrobneje pa izvajanje le-teh predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Socialnovarstvene storitve so:

 • Prva socialna pomoč, ki obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč. Upravičenec do prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za storitev odloči prostovoljno, če sprejme storitev, ki jo center začne na pobudo upravičenih predlagateljev, ali če pristane na storitev, ki jo začne center po uradni dolžnosti, ali na osnovi obvestil organov in zavodov, ki so ugotovili socialno ogroženost upravičenca.
 • Osebna pomoč, ki obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti. Upravičenci so posamezniki, ki so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski, prognoza njihovih težav pa kaže, da bi lahko ob ustrezni strokovni pomoči v svojem okolju normalno živeli.
 • Pomoč družini za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje. Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.
 • Institucionalno varstvo, kot pomoč pri urejanju in plačevanju storitev.
 • Zaposlitev pod posebnimi pogoji, kot pomoč pri urejanju zaposlitve.

Javna pooblastila so naloge, katere izvaja Center za socialno delo na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov. Kar okoli 50 jih je. Največji obseg pooblastil izhaja iz:

 • Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja posvojitve, rejništvo, skrbništvo, ukrepe za zaščito otrok, njihovih pravic in koristi ter posamezne naloge za varstvo družine in otrok,
 • Zakon o socialnem varstvu,
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
 • Zakon o socialno varstvenih prejemkih,
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki zagotavlja pravico posameznika do različnih oblik starševskega dopusta ob in po rojstvu otroka, družinske prejemke ter pravico staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva,
 • Kazenski zakonik,
 • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
 • Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

Postopki javnih pooblastil se vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane